Obchodní a storno podmínky

Ubytujeme Vás od 14 do 21 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Ubytování po 21.00 je zpoplatněno částkou 200 Kč na pokoj. Prosíme o uvolnění pokoje do 10 hod. v den odchodu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Při odhlášení pobytu do 2 dnů (do 12 hod.) před nástupem, požadujeme storno poplatek 30% z celkové ceny ubytování.

Při nedojezdu nebo odhlášení pobytu v den příjezdu činí storno poplatek 100% z cenyPři využití slevy s platbou celé částky předem, zůstavá celá částka při odhlášení ubytování nevratná. Zálohy na ubytování v době veletrhů jsou nevratnéPlatbu za ubytování (nebo doplatek) prosím uhraďte v hotovosti při nástupu na ubytování. Platba kartou možná.

Bankovní spojení pro platby v CZK z české banky - ČSOB, 232485000/0300
Bankovní spojení pro platby v EUR - Fio banka, 2800334390/8330 (pro platby ze Slovenska bez poplatků)
konst.symb: 0308

Parkovat je možno na parkovišti před penzionem zdarma. V průběhu veletrhů na BVV za poplatek  v ceně od 150 Kč na den. 

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Penzion Integrity s.r.o  jen oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení Penzionu Integrity s.r.o. na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. 

Zásady zpracování osobních údajů („podmínky“)

Použité pojmy:

Správce dat:  Penzion Integrity s.r.o., Hlinky 50/128, Brno 634 00 (dále „Penzion“)

Zákazník:  Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 1. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční hotelu
  2. Vedení hotelu
  3. Účetní
 2. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Poskytovatel hotelového systém Previo (IČO: 25975234)
  2. Účetní Miroslava Toufarová (IČO: 04814088)
 3. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Penzionem a daným zpracovatelem.

Kontaktní osoba

1. Kontaktní osobou a správce pro ochranu osobních údajů pro Penzion je Mgr. Jozef Budáč. Kontaktovat  je ho možné na emailu spravceou@penzionintegrity.eu a telefonu +420605143345.

informace o zákaznících

 1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Mimo to na základě oprávněného zájmu uchovává kontaktní informace hostů (email a telefon), emailovou komunikaci, historie ubytovaní a poznámky recepce. Spolu s předešlými osobními údaji se tyto informace používají za účelem poskytnutí lepších ubytovacích služeb, jako například zjednodušení procesu ubytovaní pro hosty (například předvyplnění karty hosta, není nutno zadávat znova osobní udaje do systému...), uchovávání historie ubytování za účelem poskytnutí slevy a zlepšení ubytovacích služeb (například záznamy o preferencích hosta na snídaně, uspořádaní lůžek na pokoji…) a případy nutného kontaktování hosta v rámci ubytovacích služeb (například zaslání faktury, odpovědi na dotazy, reklamace…). Maximální doba zpracovávaní je 6 let.
 3. V případe poskytnutého souhlasu se používají kontaktní informace (zejména email) za účelem přímého marketingu.
 4. Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů nebo vznesení námitky se zpracováním na základě oprávněného zájmu, Penzion smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 1. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít s Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů
 2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi
 3. Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 1. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Kamerový systém

 1. Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům. Záznamy se uchovávají po dobu 14 dnů.

Datum poslední aktualizace: 15.5.2018

REZERVOVAT
POBYT
Rezervace
+420 721 647 598
info@penzionintegrity.eu

Kontaktní informace

Penzion Integrity

Hlinky 50/128,
603 00 Brno

Zobrazit na mapě >
+420 721 647 598
info@penzionintegrity.eu

Sociální sítě

Můžete nás sledovat i na sociálních sítích, kde Vás budeme informovat o všech našich novinkách a aktuálním dění.

Kontaktujte nás

Pro odeslání formuláře je nutné mít zapnutý JavaScript.

Speciální nabídka, slevy

Akce!

Sleva 100 Kč/noc...    více zde

 

Veletrhy

Nabízíme ubytování v době veletrhů

a jiných akcí v Brně

Galerie

Prohlédněte si pokoje a další prostory našeho penzionu

Working...